As Amonasro, King of Ethiopia , in Aida . With Veronika Dzhioeva as Aida .